Przedszkole

W przedszkolu Happy House realizujemy cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

Koncentrujemy się na wspomaganiu i ukierunkowywaniu rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi.

Zwracamy uwagę na prawidłowe funkcjonowanie dziecka w środowisku społeczno-kulturalnym i przyrodniczym oraz na pozytywne relacje rówieśnicze i kontakt z dorosłymi oparty na zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa.